Märkning

Alla batterier ska vara märkta med en överkorsad soptunna för att förhindra att batterier slängs bland övriga sopor. Symbolen ska finnas på ett synligt ställe, vara tydligt läsbar och outplånlig.  

  • Symbolen ska täcka minst 3% av ytan på batteriets största sida, upp till en storlek på högst 5 x 5 cm.
  • För cylinderformade batterier ska symbolen täcka minst 1,5% av batteriets yta. Symbolen ska dock inte vara större än 5 x 5 cm.
  • Om batteriet är så litet att 3% av batteriets yta är mindre än 0,5 x 0,5 cm ska en symbol med storleken 1 x 1 cm placeras på batteriets förpackning.
  • Batterier som innehåller:
    Mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver ska märkas med  Hg.
    Mer än 0,002 viktprocent kadmium ska märkas med Cd.
    Mer än 0,004 viktprocent bly ska märkas med Pb.

Den kemiska beteckningen ska placeras under symbolen för sopkärlet och vara minst en fjärdedel så stor som det. Detta för att underlätta för dem som tar hand om förbrukade batterier.

Kapacitetsmärkning för bärbara laddningsbara batterier samt bilbatterier

Från och med den 30 maj 2012 ska alla bärbara, laddningsbara batterier samt bilbatterier som släppts ut på marknaden för första gången förses med märkning som visar batteriets kapacitet. Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010 gällande detta publicerades den 30 november 2010 i Europeiska Unionens officiella tidning.

Klicka här för att läsa hela förordningen >>

De nya reglerna innebär att alla uppladdningsbara batterier ska vara märkta med kapacitet vilken uttrycks i milliamperetimmar (mAh) eller amperetimmar (Ah). Bilbatterier ska dessutom vara märkta med kallstartsampere (A).

Det finns undantag från märkningskravet på kapacitet för "Bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer som är inbyggda i eller konstruerade för att byggas in i apparater innan de levereras till slutanvändare, och som inte är avsedda att avlägsnas i enlighet med artikel 11 i direktiv 2006/66/EG, ska undantas från denna förordnings tillämpningsområde." (från bilaga 1 i Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010)

Sidan publicerad: 2009-12-03